சனி, 28 ஏப்ரல், 2012

29/4/2012


هذا هو الجمال في نظري
هذا هو الجمال في نظري
هذا هو
الجمال في نظري
هذا هو الجمال في نظري
هذا هو الجمال في نظري
هذا هو الجمال في نظري
هذا هو الجمال في نظري
هذا هو الجمال في نظري
هذا هو
الجمال في نظري
هذا هو الجمال في نظري
هذا هو الجمال في نظري
هذا هو الجمال في نظري
هذا هو
الجمال في نظري
هذا هو الجمال في نظري
هذا هو الجمال في
نظري
هذا هو الجمال في نظري
هذا هو الجمال في
نظري
هذا هو الجمال في نظري
هذا هو الجمال في نظري
هذا هو
الجمال في نظري
هذا هو
الجمال في نظري
-- 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக